Όραμα - Πρόγραμμα Δημοτικής Κίνησης Η Τριφυλία Αλλάζει

  • Apr 20, 2019

Μην περιμένεις τους άλλους… και τις ιδανικές συνθήκες....

Χρησιμοποίησε τις δυνάμεις σου και τα μέσα που διαθέτεις..!!

 

Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος μας για το Δήμο Τριφυλίας την περίοδο 2014 -2018 αποτελεί η εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος μας.

Το σχέδιο αυτό διαμόρφωσε, εντελώς νέα δεδομένα, σε σχέση με τα προηγούμενα δημοτικά και αναπτυξιακά πρότυπα της κάθε επιμέρους «δημοτικής ενότητας» που τον απαρτίζει.

Θα αντιμετωπίσουμε και θα προάγουμε, την πρόκληση της ομογενοποίησης του Δήμου μας, πράγμα το οποίο πιστεύουμε δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Η ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων και παθογενειών του παρελθόντος, καθώς και η διαμόρφωση κοινής πορείας, στην υποστήριξη ενός καινοτόμου προτύπου το οποίο θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει την αυτοδιοικητική μας οντότητα, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το σύνολο του προγραμματισμού μας.

Η στρατηγική μας ανάπτυξης του Δήμου Τριφυλίας για την επόμενη τετραετία, έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη.

“Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες”

Ο συνδυασμός μας έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες και έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, έχει ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την ανάδειξη του Δήμου Τριφυλίας σε:

  • Περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

  • Πόλο συγκέντρωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής αξίας και ουσιαστικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και Πελοποννήσου.

  • Ανοιχτό δήμο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το Όραμά μας για το Δήμο είναι:

«Δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φιλικού και συμμετοχικού Δήμου, κέντρο οικονομικής ανάπτυξης, συνεργασιών και πολιτισμού, ο οποίος θα σέβεται και θα αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής

Για την επίτευξη του οράματός μας, έχουμε συντάξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων (πλεονεκτήματα), την εκμετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των αδυναμιών και την αντιμετώπιση με τον καλύτερο τρόπο των προβλημάτων που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου μας.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας, πάνω στους οποίους θα κινηθούμε, είναι οι παρακάτω:

  • Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ευημερίας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας των δημοτών.

  • Προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, της υγείας του πολιτισμού, του αθλητισμού και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων δημοτικών και κοινοτικών περιοχών.

  • Προστασία βελτίωση της ποιότητας ζωής, ανάδειξη του αστικού και σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος.

  • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, χρηστή διακυβέρνηση του δήμου σε όλα τα επίπεδα, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, σεβασμό στο πολίτη και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι παραπάνω κύριοι άξονες ομαδοποιούνται και αναλύονται σε επιμέρους μέτρα και στόχους ώστε να καλυφθούν όλα τα θέματα που απασχολούν και ταλανίζουν τους δημότες μας, ενώ παραμένουν άλυτα για χρόνια.

Last modified on Wednesday, 24 April 2019 07:10

Facebook