Πρόγραμμα

 • May 03, 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Καθοριστικά στοιχεία στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματός μας για το Δήμο Τριφυλίας, την περίοδο 2019 - 2023, αποτελούν η γεωγραφική του θέση, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και η δυναμική του πληθυσμού του.

Θα αντιμετωπίσουμε και θα προάγουμε, την πρόκληση της ομογενοποίησης του Δήμου μας, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Η ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων και παθογενειών του παρελθόντος, καθώς και η διαμόρφωση κοινής πορείας, στην υποστήριξη ενός καινοτόμου προτύπου το οποίο θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει την αυτοδιοικητική μας οντότητα, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το σύνολο του προγραμματισμού μας.

 

Ο συνδυασμός μας έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες και έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, έχει ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την ανάδειξη του Δήμου Τριφυλίας σε:

 • Περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.
 • Πόλο αγροτικής, τουριστικής ανάπτυξης, συγκέντρωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής αξίας, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
 • Ανοιχτό δήμο με ίσες ευκαιρίες για όλους.
 

Το Όραμά μας για το Δήμο είναι:

«Δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φιλικού και συμμετοχικού Δήμου, κέντρου οικονομικής ανάπτυξης, συνεργασιών και πολιτισμού, ο οποίος θα σέβεται και θα αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής.»

Για την επίτευξη του οράματός  μας,  έχουμε  συντάξει  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα,  το  οποίο  βασίζεται  στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής και των πολιτών, την εκμετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των αδυναμιών και την αντιμετώπιση με τον καλύτερο τρόπο των προβλημάτων που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου μας.

 

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής, πάνω στους οποίους θα κινηθούμε, είναι οι παρακάτω:

 • Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, της ευημερίας, της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.
 • Προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, της υγείας του πολιτισμού, του αθλητισμού και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων δημοτικών και κοινοτικών περιοχών.
 • Προστασία βελτίωση της ποιότητας ζωής, ανάδειξη του αστικού και σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, χρηστή διακυβέρνηση του δήμου σε όλα τα επίπεδα,

ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, σεβασμό στο πολίτη και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Οι παραπάνω κύριοι άξονες ομαδοποιούνται και αναλύονται σε επιμέρους μέτρα και στόχους ώστε να καλυφθούν όλα τα θέματα που απασχολούν και ταλανίζουν τους δημότες μας, ενώ παραμένουν άλυτα για χρόνια.

Συνοπτικά παρουσιάζονται όπως παρακάτω:

 

ΑΞΟΝΕΣ  -   ΜΕΤΡΑ   -   ΣΤΟΧΟΙ

1ος ΑΞΟΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

1.  Φυσικό Περιβάλλον & Πράσινο

 • Ενίσχυση, ανάδειξη και προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο.
 • Συντηρήσεις και αναπλάσεις νεκροταφείων και περιβαλλόντων χώρων.
 • Κατασκευές, ανακατασκευές και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου. Προγραμματισμός δεντροφυτεύσεων σε σημεία που χρήζουν ενίσχυσης με πράσινο.
 • Ενέργειες για αντιμετώπιση της γήρανσης και των ασθενειών των δέντρων. (π.χ. κλάδεμα, φυτοφάρμακα).
 • Ενέργειες για την προστασία των αδέσποτων ζώων.
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση της αστικής περιοχής
 • Προώθηση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών.

 

2.  Οικιστική & Πολεοδομική Ανάπτυξη

 • Κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.
 • Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδότοπων - Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών
 • Σύνταξη απαραίτητων αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, κτηματολογικών ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών μελετών για υποβοήθηση των προγραμματισμένων εργασιών του δήμου.
 • Οριοθέτηση ρεμάτων και αγροτικών περιοχών
 • Ενέργειες για καθαίρεση αυθαίρετων, πινακίδων, διαφημιστικών πλαισίων κλπ. και περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων.

 

3.  Υποδομές

 • Ολοκλήρωση και επίσπευση προγραμματισμένων έργων και παρεμβάσεων του Δήμου σύμφωνα με το υφιστάμενο τεχνικό πρόγραμμα και τα ενταγμένα έργα στην περιφέρεια.
 • Ασφαλτόστρωση των δρόμων που χρήζουν βελτίωσης και γενικότερη συντήρηση του οδικού δικτύου.
 • Αναπλάσεις, ανακατασκευές, και συντηρήσεις οδών σύνταξη σχετικών μελετών όπου απαιτείται.
 • Διαπλατύνσεις, επεκτάσεις και διανοίξεις παραλιακών δρόμων
 • Προώθηση των «μεγάλων έργων» (Ιόνια οδός - Καλό Νερό - Τσακώνα καθώς και η εθνική οδός από Καλό Νερό μέχρι Πύλο) ένταξη νέων έργων σε συνεργασία με την περιφέρεια.
 • Βελτίωση και ανάπτυξη των λιμένων (Κυπαρισσίας, Αγρίλη, Αγίας Κυριακής, Μαραθόπολης).
 • Αναβάθμιση και βελτίωση αγροτικού δικτύου με συνεχείς παρεμβάσεις, διάνοιξη δρόμων και ομαλοποιήσεις άλλων, βάσει προγραμματισμού.
 • Αναβάθμιση παραλιακών οδών και προσβάσεων.
 • Αναβάθμιση παραλιακής οδού Λιμεναρίου - Αγρίλη και Τερψιθέας – Γιαννίτσαινας.
 • Βελτίωση διαπλάτυνση οδού από Φιλιατρά προς Μαραθόπολη και από εκεί προς Μάτι - Τραγάνα.
 • Αναβάθμιση συντήρηση επέκταση οδικού δικτύου σε Αετό, Αυλώνα και κοινότητα Τρυπύλης

 

4.  Κυκλοφορία Στάθμευση & Συγκοινωνία

 • Έργα για ρύθμιση κυκλοφοριακού (σημάνσεις οδών, διαγραμμίσεις, ρυθμίσεις οδών, μονοδρομήσεις, πινακίδες, ονοματοθεσία οδών και στοιχεία προστασίας).
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης.
 • Πλήρης καταγραφή οδικού δικτύου.
 • Κατασκευή, συντήρηση πεζοδρομίων τμημάτων διαφόρων οδών και συντηρήσεις, ανακατασκευές πεζοδρόμων.
 • Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των πόλεων, με στόχο την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διερεύνηση κατασκευής νέων οδικών αρτηριών και επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων όπου είναι δυνατόν.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ανάπτυξη δράσεων για την ενημέρωση γύρω από την ασφαλή και κοινωνική οδήγηση, σχετικές μελέτες.

 

5. Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση - Ηλεκτροφωτισμός & Λοιπά Δίκτυα

 • Κατασκευή και συμπλήρωση του δικτύου όμβριων υδάτων, ώστε αυτό να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των Δημ. Ενοτήτων.
 • Καθαρισμός και συντήρηση δημοτικών ρεμάτων, φρεατίων υδρο-συλλογής και δικτύου όμβριων υδάτων. Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση του δικτύων ύδρευσης διάνοιξη γεωτρήσεων στις δημοτικές ενότητες.
 • Ουσιαστική βελτίωση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου με προμήθεια σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, χρήση ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ηλ. ενέργειας.
 • Εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Κατασκευές, ανακατασκευές, επεκτάσεις και συντηρήσεις τμημάτων αποχετευτικών αγωγών.
 • Παρακολούθηση καταγραφή συνδέσεων αποχετευτικού αγωγού και συμμόρφωση παραβατών κατά περίπτωση.

 

6. Καθαριότητα & Διαχείριση στερεών αποβλήτων

 • Μόνιμος προγραμματισμός καθαρισμού ρεμάτων, οδικού δικτύου και περιαστικού πρασίνου.
 • Γενική βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας καιεκσυγχρονισμός ενεργειών σε όλους τους τομείς.
 • Βελτίωση εκσυγχρονισμός των οχημάτων και μέσων, ανάπτυξη υποδομών καθαριότητας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Οργάνωση Δημοτικού Συστήματος Ανακύκλωσης - Διαλογής στην πηγή.
 • Εκσυγχρονισμός, αποκατάσταση, συντήρηση, καθαρισμός κάδων απορριμμάτων, προσδιορισμός ειδικών θέσεων τοποθέτησης.
 • Διαχείριση απορριμμάτων και χώρων συγκέντρωσης, συνεργασία με περιφέρεια, συμμόρφωση στις αποφάσεις που προβλέπονται για τη διαχείριση αυτών.

 

7. Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 • Προώθηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημοτικό και κοινοτικό επίπεδο.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών ΑΠΕ και χρήσης σε δημόσια κτήρια.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων με εκμετάλλευση ΑΠΕ.
 • Περισυλλογή στερεής βιομάζας (αγροτικές καλλιέργειες - ελιές κλπ) και οικονομική εκμετάλλευση από το δήμο.


8. Πολιτική Προστασία

 • Αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου και αντιπλημμυρικά έργα
 • Σχεδιασμός και βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη καταστροφών, αλλά και κινδύνων από φυσικά αίτια.
 • Σχεδιασμός και ενίσχυση πυροπροστασίας με συνεργασίες, πρωτοβουλίες και ανάπτυξη εθελοντισμού.

 

2ος ΑΞΟΝΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


1. Υγεία - Κοινωνική φροντίδα & Κοινωνική Ενσωμάτωση


2.1.1 Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών σταθμών σε εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
2.1.2 Συντηρήσεις κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου.
2.1.3 Βελτίωση και περαιτέρω προώθηση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και κοινωνικής πρόνοιας (ΚΑΠΗ).
2.1.4 Συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός υφισταμένων (ΚΥ) και αγροτικών Ιατρείων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
2.1.5 Συνεχής προσπάθεια για τη λειτουργία και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.


2. Παιδεία και Νεολαία


2.2.1 Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και επισκευής όλων των Σχολικών Μονάδων και των προαύλιων χώρων τους.
2.2.2 Υλοποίηση παρεμβάσεων ανάπλασης, αναδιαρρύθμισης και επέκτασης των χώρων των Σχολικών Μονάδων.
2.2.3 Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.
2.2.4 Κατασκευή υποδομών διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στις σχολικές μονάδες
2.2.5 Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων με χρήση ΑΠΕ και ένταξη σε αντίστοιχα προγράμματα.
2.2.6 Ανάπτυξη προγραμμάτων που σχετίζονται με την Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (πχ. πληροφορική, ξένες γλώσσες και νέες τεχνολογίες).
2.2.7 Προώθηση των δράσεων εθελοντισμού με αφετηρία τις νεανικές ηλικίες και τα σχολεία.


3. Αθλητισμός


2.3.1 Επέκταση - συντήρηση υφιστάμενων και προγραμματισμός κατασκευής νέων αθλητικών υποδομών.
2.3.2 Αναβάθμιση συντήρηση και ανάπλαση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
2.3.3 Διεύρυνση των υφιστάμενων προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (για παιδιά - γυναίκες - ενηλίκους - ηλικιωμένους), αθλητικών εκδηλώσεων, ακαδημιών, τμημάτων και γενικότερα αθλητικών δραστηριοτήτων.
2.3.4 Προώθηση του ναυταθλητισμού της ιστιοπλοΐας και δημιουργία ναυτικών εκδηλώσεων κατά τη θερινή περίοδο.
2.3.5 Οργάνωση μαθητικών αθλητικών εκδηλώσεων.


4. Πολιτισμός & Ψυχαγωγία


2.4.1 Καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμού συντονισμένων πολιτιστικών καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων. Θεσμοθέτηση σύγχρονου προγράμματος με έμφαση στην αναζήτηση συνεργασιών, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου μεγάλης κλίμακας από κατάλληλο προσωπικό.
2.4.2 Ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε όλα τα επίπεδα και συνεργασίες με τους τουριστικούς φορείς και άλλους δήμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2.4.3 Αδελφοποίηση με δήμους του εξωτερικού και δράσεις για προσέλκυση νέων επισκεπτών.
2.4.4 Δημιουργία χώρων αναψυχής και πολιτισμού.


3ος ΑΞΟΝΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


1. Απασχόληση & Ανεργία


3.1.1 Συνεργασία με φορείς και τοπικούς συλλόγους με σκοπό την ενημέρωση γύρω από την απασχόληση, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, επαγγελματικά δικαιώματα.
3.1.2 Αξιοποίηση και επιδίωξη συνεργασιών με επιχειρηματικούς και επιμελητηριακούς φορείς με στόχο τη διαμόρφωση ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την αύξηση της απασχόλησης.
3.1.3 Προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και ανάδειξης δεξιοτήτων (πχ. εκμάθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) ανέργων πολιτών με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή τους.
3.1.4 Ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης της άδειας προέγκρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


2. Επιχειρηματικότητα


3.2.1 Καταγραφή της υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας του δήμου, συντονισμός και ανάδειξη δράσεων.
3.2.2 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών σε θέματα ευέλικτων μορφών οργάνωσης εργασίας και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
3.2.3 Ενέργειες για την τοπική ανάπτυξη και πάταξη του παραεμπορίου.
3.2.4 Ενημέρωση τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων επενδύσεων και δυνατοτήτων συνεργασίας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και εκσυγχρονισμό υφισταμένων.
3.2.5 Δημιουργία Γραφείου Εργασίας και Επιχειρηματικότητας στο δήμο, που θα λειτουργεί με συμμετοχή των επιχειρηματιών, σε εθελοντική βάση και με την ευθύνη του Δήμου να συντονίζεται η διάχυση - μετάδοση των πληροφοριών για συνεργασίες, προγράμματα επιδοτήσεων και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.


3. Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία


3.3.1 Δημιουργία δράσεων για τη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας σε όλα τα επίπεδα.
3.3.2 Μελέτη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών γεωργικών προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (εκθετήριο, ηλεκτρονική προβολή, εκδηλώσεις).
3.3.3 Οργάνωση αγροτικών εκθέσεων και συμμετοχή αντιπροσωπειών σε διεθνείς αγροτικές εκθέσεις συνέδρια.
3.3.4 Οργάνωση και συμμετοχή σε αγροτικά αναπτυξιακά προγράμματα.
3.3.5 Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων αγροτικής επιμόρφωσης και νέων καλλιεργειών.
3.3.6 Οργάνωση επισκέψεων αγροτικών επιχειρήσεων και από το εξωτερικό και δημιουργία κλίματος συνεργασίας.
3.3.7 Συνεργασία με Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών για επιμόρφωση και προώθηση ερευνητικών πρωτοβουλιών.
3.3.8 Προώθηση δράσεων για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και δημιουργία οργανωμένων επιχειρήσεων.
3.3.9 Προώθηση δράσεων για την προστασία της επαγγελματικής αλιείας στο δήμο μας σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματίες.
3.3.10 Προστασία και προβολή των τοπικών προϊόντων με καθιέρωση “Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης” (ΠΟΠ) για σειρά εξαιρετικών προϊόντων της περιοχής, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα καρπούζια, τα αγγούρια κλπ.


4. Τουριστική Ανάπτυξη


3.4.1 Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.
3.4.2 Δημιουργία δράσεων και πρωτοβουλιών για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
3.4.3 Οργάνωση και συνεργασία με τοπικούς φορείς για δυναμική ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, θρησκευτικός, γαστρονομικός, συνεδριακός, αθλητικός, αγροτικός, τουρισμός υγείας & ευεξίας (ιαματικός) και τέλος η κρουαζιέρα.
3.4.4 Οργάνωση εκπαίδευση και προώθηση νέων πολιτών του δήμου μας στην τοπική και ευρύτερη τουριστική αγορά.
3.4.5 Προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις τουριστικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.
3.4.6 Ανάπτυξη και προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, των καταδύσεων και της ιστιοπλοΐας σκαφών αναψυχής, με δημιουργία κατάλληλων εκδηλώσεων και υποδομών.
3.4.7 Ανάδειξη και προώθηση των παραλιών του δήμου μας σε πόλο έλξης τουριστών από Ελλάδα και εξωτερικό.
3.4.8 Πρωτοβουλίες για την καθαριότητα των ακτών, τη σωστή οικονομική εκμετάλλευση τη θερινή περίοδο, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και προσπάθεια επιβράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες κλπ.
3.4.9 Ανάδειξη του ορεινού άξονα του δήμου από Μουζάκι μέχρι Πλατάνια και του φυσικού τοπίου στη Νέδα, με παρεμβάσεις κυρίως στις οδικές προσβάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, και προσέλκυση εκδρομέων περιηγητών.
3.4.10 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών «NATURA». Δημιουργία και σήμανση διαδρομών πεζοπορίας και ορεινής ποδηλασίας.
3.4.11 Προστασία της θαλάσσιας χελώνας στη παραλιακή ζώνη, κυρίως όμως στην περιοχή Καλού Νερού, σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες και άλλους φορείς.
3.4.12 Στήριξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη ιδιαίτερων περιοχών του δήμου καθώς και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων.
3.4.13 Συνεργασίες για αξιοποίηση της νήσου Πρώτης με ήπιας μορφής παρεμβάσεις (μονοπάτια κλπ).


4ος ΑΞΟΝΑΣ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ


1. Ανθρώπινο Δυναμικό & Διαδικασίες Διοίκησης


4.1.1 Στελέχωση υπηρεσιών και Ν.Π. με κατάλληλο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.
4.1.2 Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
4.1.3 Βελτίωση της οργάνωσης επάνδρωσης και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Αναλυτικός καθορισμός των αρμοδιοτήτων και της ιεραρχίας του προσωπικού. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού.
4.1.4 Οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων με εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών.
4.1.5 Βελτίωση της Διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών με χρήση νέων τεχνολογιών.
4.1.6 Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα καίρια ζητήματα και προβλήματα του Δήμου και αξιοποίηση του διαδικτύου .
4.1.7 Βελτίωση των διαδικασιών λογοδοσίας και αξιολόγησης του προσωπικού. Καταγραφή πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης.
4.1.8 Δημιουργία γραφείου παρακολούθησης & αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρημ. προγραμμάτων - ΕΣΠΑ κλπ.


2. Οργάνωση Πληροφορική & Μηχανολογικός εξοπλισμός οχήματα


4.2.1 Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποστηρικτικών υπηρεσιών ιδίως σε θέματα προγραμματισμού και νομικών θεμάτων. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών με σκοπό την πάταξη της γραφειοκρατίας.
4.2.2 Αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας με ανανέωση - συντήρηση εξοπλισμού / λογισμικού των υπηρεσιών.
4.2.3 Τηλεπικοινωνιακός εκσυγχρονισμός και ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου.
4.2.4 Καταμέτρηση συντήρηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οχημάτων - μηχανημάτων, με αντίστοιχη χρέωση.
4.2.4 Καταμέτρηση και απογραφή υφιστάμενου εξοπλισμού δήμου και κατανομή σύμφωνα με τις απαιτήσεις.


3. Δημοτική Περιουσία και συνθήκες εργασίας


4.3.1 Συντήρηση, διαμόρφωση και αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και εγκαταστάσεων. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής των δημοτικών κτιρίων. Αναβάθμιση όλων των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων με προμήθειες σε εξοπλισμό, υλικά, εργαλεία, μηχανήματα και οχήματα καθώς και συντήρησή τους.
4.3.2 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και συστημάτων ασφαλείας, για την προστασία της υγιεινής στον εργασιακό χώρο.
4.3.3 Αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων χώρων και εκτάσεων με παρεμβάσεις κατάλληλους διαγωνισμούς, ΣΔΙΤ κλπ.


4. Προστασία Ασφάλεια ζωής και Περιουσίας Δημοτών


4.4.1 Επιδίωξη επιπλέον στελέχωσης και συνεργασίας της Αστυνομίας με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη μείωση της παραβατικότητας στο Δήμο.
4.4.2 Ενίσχυση δράσεων για τον έλεγχο καταγραφή και κοινωνικοποίηση των μεταναστών.
4.4.3 Συνεργασία με το υπουργείο προστασίας του πολίτη για εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων ασφαλείας υπαίθρου.
4.4.4 Συγκρότηση Δημοτικής Αστυνομίας με έδρα τα Φιλιατρά.


5. Οικονομικά Δήμου


4.5.0 Λεπτομερής απογραφή και προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης του δήμου, των υποχρεώσεων καθώς και των απαιτήσεων προς τρίτους.
4.5.1 Διαφύλαξη της οικονομικής αξιοπιστίας του Δήμου με συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.
4.5.2 Λειτουργία αποθηκών, εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και διαχείρισης των δημοτικών έργων.
4.5.3 Ανάπτυξη δυνατοτήτων εύρεσης νέων οικονομικών πηγών, κυρίως από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας και των τουριστικών υποδομών του Δήμου.
4.5.4 Συστηματική κοστολόγηση των δραστηριοτήτων για την καλύτερη ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.
4.5.5 Ενέργειες για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης των ποσών του προϋπολογισμού από τις λειτουργικές δαπάνες εις βάρος των επενδυτικών.


6. Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο


4.6.1 Μελέτη καταγραφή και απολογισμός των ενεργειακών απαιτήσεων του δήμου.
4.6.2 Προγραμματισμός δράσεων για τον εξορθολογισμού των ενεργειακών δαπανών και εφαρμογής νέων τεχνολογιών καταμέτρησης και ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτήρια.

 

Τα κυριότερα προβλήματα και δράσεις όπως τα έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα, διατρέχοντας όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τριφυλίας, αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα ΑΕΤΟΥ


• Αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικός καθαρισμός στο Κοπανάκι (Ολοκλήρωση Δικτύου & Συνδέσεων)
• Υποδομές για την ζωαγορά του ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ και τουαλέτες στο χώρο του κυριακάτικου παζαριού.
• Απαιτούμενα έργα αποχέτευσης στα δημοτικά διαμερίσματα Γλυκορριζίου και Αετού.
• Επέκταση σχεδίου πόλης - οριοθέτηση και αναγνώριση οικισμών προ του 1923.
• Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στην είσοδο και στο κέντρο του Κοπανακίου.


Δημοτική Ενότητα ΑΥΛΩΝΟΣ


• Μελέτες αναπλάσεων και υποδομών όλων των τοπικών διαμερισμάτων.
• Αποχετευτικά δίκτυα των παράλιων διαμερισμάτων με σύνδεσή τους στο Βιολογικό της Κυπαρισσίας.
• Προστασία και ανάδειξη δάσους της Ελαίας.
• Αξιοποίηση υδάτινων πόρων (πηγή Αγ. Παντελεήμονα Καλλίτσαινας).
• Σύνδεση δικτύων ύδρευσης όλων των τοπικών διαμερισμάτων και εκσυγχρονισμός τους.
• Μελέτη κατασκευής αθλητικού κέντρου Ελαίας με διαμόρφωση γηπέδου.
• Διαδικασίες ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Βουνάκι.
• Αντιδιαβρωτική προστασία και ανάπλαση Καλού Νερού.
• Ενύσχυση φωτισμού πλατείας Καλού Νερού και επέκταση φωτισμού παράλιου μετώπου.
• Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Καλού Νερού.


Δημοτική Ενότητα ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ


• Ορθολογική διαχείριση του νερού και εμπλουτισμός του δικτύου. (Σταθερή υδροδότηση όλο το 24ωρο, αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης κι επέκταση του δικτύου, όπου απαιτείται).
• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού.
• Ολοκλήρωση κι επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων σε ολόκληρη την ενότητα.
• Επαναλειτουργία του τουριστικού περιπτέρου Γαργαλιάνων, αξιοποίηση του κτιρίου του Γηροκομείου και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου (Δασύλλιο Προφήτη Ηλία).
• Κατασκευή οδικού άξονα Φιλιατρών - Γαργαλιάνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
• Βελτίωση του οδικού δικτύου προς Γαργαλιάνους και οδών πρόσβασης στις ακτές.
• Αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης Γαργαλιάνων.
• Αξιοποίηση κατά το δυνατόν προς όφελος του Δήμου των πλεονεκτημάτων της ΠΟΤΑ.
• Αξιοποίηση και ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου ιαματικών λουτρών Βρωμονερίου.
• Επέκταση συντήρηση και ανάπλαση κοιμητηρίων.
• Προγραμματισμός αναπλάσεων και ανάπτυξη υποδομών στη Μαραθόπολη (λιμένας, δρόμους, παραλιακός πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος κλπ) με βάση τις υφιστάμενες μελέτες και ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης. Αναβάθμιση επιπέδου καθαριότητας, πρασίνου και ανακύκλωσης απορριμμάτων.
• Συνέχιση βελτίωσης οδικού δικτύου στη τοπική κοινότητα Βάλτας. Ανάπλαση παλιού γεφυριού πλησίον κοιμητηρίου, κατασκευή μικρού γηπέδου και εξοπλισμός υφιστάμενης γεώτρησης.
• Αξιοποίηση - προβολή φαραγγιού και καταρράκτη Βάλτας.
• Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης κοινότητας Μουζακίου, ανάπλαση σχολικού προαύλιου χώρου.
• Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης κοινότητας Πύργου, ανάπλαση σχολικού προαύλιου χώρου.
• Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης κοινότητας Λεύκης - Τραγάνας.
• Ανάπλαση και συντήρηση γηπέδου Πύργου και Γαργαλιάνων.
• Μελέτη - κατασκευή περιμετρικού δακτυλίου Γαργαλιάνων.


Δημοτική Ενότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


• Σχεδιασμός και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύων ύδρευσης Κυπαρισσίας.
• Επέκταση και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων.
• Επέκταση και συντήρηση αποχετευτικού δικτύου.
• Ταχεία προώθηση επεκτάσεων σχεδίου πόλης, εφαρμογή πολεοδομικών ενοτήτων.
• Αποκατάσταση μόλου λιμανιού, διαμόρφωση-ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένος και απόδοση χρήσης στους κατοίκους.
• Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πεζοδρόμων με παρεμβάσεις, φωτισμό και ενίσχυση του πρασίνου.
• Δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης.
• Αισθητικές παρεμβάσεις στην παραλία του Αη Λαγούδη και τις παραλίες της Δ.Ε. Κυπαρισσίας με εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
• Προώθηση ενταξης της μελετης αποκαταστασης των πρανών του Κάστρου , μελετητικος σχεδιασμός συντήρησης αναστύλωσης και ανάδειξης αυτού.
• Δημιουργία υποδομών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
• Μελέτη επίλυσης κυκλοφοριακού προβλήματος της Ιστορικής Άρκαδιάς καθώς και των καλντεριμιών.
• Ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων του παραδοσιακού οικισμού της Αρκαδιάς.
• Συντήρηση, ασφαλτόστρωση και επέκταση οδικού δικτύου πόλης καθώς και πρόσβασης στις γειτονικές κοινότητες.
• Επαναλειτουργία κολυμβητηρίου.
• Δημιουργία πολιτιστικού κεντρού στο κτήριο της Εθνικης Τράπεζας , λειτουργία λαογραφικού μουσείου στο κτήριο Παλαμά και αποκατάσταση και ανάδειξη του κτiρίου Κάμπρα.
• Αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κυπαρισσίας και του περιβάλλοντος χώρου.


Δημοτική Ενότητα ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ


• Πλήρης αναδιοργάνωση εκσυγχρονισμός και οργάνωση του συστήματος καθαριότητας και περισυλλογής των απορριμμάτων (οχήματα, κάδοι και θέσεις, κάδοι ανακύκλωσης, πλύση κάδων, οδοκαθαρισμοί, κοινόχρηστοι χώροι κλπ)
• Ανάπλαση και ουσιαστικός καθαρισμός της ιστορικής πλατείας, με έμφαση στο παλαιό σιντριβάνι, τον κήπο, τα αγάλματα και βελτίωση του πρασίνου. Καθορισμός ορίων και κανόνων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, υπόστεγων σκίασης, περιπτέρων, βελτίωση της κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης, βελτίωση φωτισμού, ανάπλαση παιδικής χαράς και χώρου εκδηλώσεων.
• Ολοκλήρωση συνδέσεων με το νέο αποχετευτικό δίκτυο. Αναβάθμιση Βιολογικού, επέκταση δικτύου
όμβριων υδάτων και ασφαλτόστρωση των οδών της πόλης. Σήμανση οδών και ανάπλαση πεζοδρομίων και των παλαιών «καντουνιών».
• Ολοκλήρωση συνδέσεων με το νεο δίκτυο ύδρευσης και κατάργηση του παλαιού.
• Μελέτη και αναδιαμόρφωση στη βάση των νέων δεδομένων του Χωρικού Σχεδίου προκειμένου δοθεί λύση στα υφιστάμενα προβλήματα δόμησης της πόλης.
• Ολοκλήρωση ανάπλασης ασφαλτόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού οδού δεκατεσσάρων μέχρι την Παναγία.
• Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου και ανάδειξη του ιστορικού και αγιογραφικού χαρακτήρα του ναού. Ενίσχυση εκδηλώσεων αναβίωσης της τοπικής ιστορίας στο χώρο.
• Σύνταξη μελέτης ανάπλασης - διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης Λιμεναρίου και οδού μέχρι Στόμιο, χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ ή άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
• Ηλεκτροφωτισμός των κεντρικών δρόμων της πόλης με μεταλλικούς στύλους καθώς και των γειτονικών κοινοτήτων και οικισμών.
• Ολοκλήρωση της ανάπλασης του νέου σταδίου και αξιοποίηση προς όφελος της ΕΡΑΝΗΣ και των δημοτών.
• Βιολογικός καθαρισμός Χριστιάνων.
• Επέκταση, συντήρηση και ανάπλαση κοιμητηρίων, καθαριότητα διευθέτηση χώρων και ανάπτυξη πρασίνου.
• Προσπάθεια ολοκλήρωσης των εργασιών του φράγματος Φιλιατρών και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
• Αξιοποίηση Φιλιατρινού φράγματος - Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων.
• Δημοτικές τουαλέτες.


Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΠΥΛΗΣ


• Ανάδειξη του ορεινού όγκου της κοινότητας Τριπύλης, με τη δημιουργία μονοπατιών, καταφυγίων, ξενώνων και την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της.
• Έργα εύκολης πρόσβασης των κτηνοτρόφων και διακίνησης των προϊόντων τους.
• Ανάδειξη του κτηνοτροφικού και δασικού χαρακτήρα της περιοχής, με κατάλληλες πρωτοβουλίες.

 

Κατεβάστε το Πρόγραμμα σε .Pdf

Last modified on Friday, 03 May 2019 15:07

Facebook